"Owen's" Great Basin Fritillary, Speyeria egleis oweni

EgleisOweni.jpg
Soda Mountain Road, Jackson County, Oregon, 7/6/2003
EgleisOweni2.jpg
Soda Mountain Road, Jackson County, Oregon, 7/6/2003